Dodano: 11 stycznia 2010 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg ogłasza nabór na stanowiska:  Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI – Region oraz Inspektor LCOI – Region. Szczegóły niżej:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region

I. Wymiar etatu: 1

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie.

2. Doświadczenie zawodowe

– wykształcenie wyższe – ok. 1 rok pracy,

– wykształcenie średnie – min. 2 lata pracy

Preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia, administracja, socjologia

3. Biegła obsługa komputera.

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie).

5. Prawo jazdy kategorii B.

6. Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy.

7. Umiejętność współpracy, nawiązywania kontaktów i negocjacji.

III. Wymagania pożądane:

1. Sumienność.

2. Samodyscyplina.

3. Kreatywność.

4. Zdolności organizacyjne.

5. Znajomość języków obcych w stopniu podstawowym.

IV. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1. Pełna realizacja programu marketingowego projektu LCOI na terenie województwa lubelskiego.

2. Pozyskiwanie i weryfikacja partnerów zewnętrznych LCOI w zakresie określonym w projekcie.

3. Zebranie informacji o partnerach w systemie „LCOI-Baza”.

4. Tworzenie ofert na potrzeby partnera wg. standardów „LCOI- Oferta/ Kategoryzacja”.

5. Sporządzanie na podstawie powyższych, zestawień i raportów oraz przesyłanie ich do Centrum Operacyjnego LCOI.

6. Sporządzanie umów z Partnerami wg. Wzoru „LCOI-Umowa Region”. 

7. Prowadzenie ewidencji Partnerów, aktualizacja danych, archiwizacja.

8. Ścisła współpraca z koordynatorem ds. IT Centrum Operacyjnego LCOI.

9. Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systematyczne samokształcenie.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Leśny Krąg zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)

VI. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

1. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16 ( budynek Domu Nauczyciela wejście od podwórka), 23-300 Janów Lubelski (w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00), w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region”.

2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

PREZES ZARZĄDU

Janina Skubik


OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Leśny Krag

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor LCOI – Region

I. Wymiar etatu: 1

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe lub średnie.

2. Doświadczenie zawodowe

– wykształcenie wyższe – ok. 1 rok pracy,

– wykształcenie średnie – min. 2 lata pracy

Preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja

3. Biegła obsługa komputera.

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym (w mowie i piśmie).

5. Prawo jazdy kategorii B.

6. Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy.

7. Umiejętność współpracy, nawiązywania kontaktów i negocjacji.

III. Wymagania pożądane:

1. Sumienność.

2. Samodyscyplina.

3. Kreatywność.

4. Zdolności organizacyjne.

5. Znajomość języków obcych w stopniu podstawowym.

IV. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1. Realizacja programu marketingowego projektu LCOI na terenie województwa lubelskiego.

2. Pozyskiwanie i weryfikacja partnerów zewnętrznych LCOI w zakresie określonym w projekcie.

3. Zebranie informacji o partnerach w systemie „LCOI-Baza”.

4. Tworzenie ofert na potrzeby partnera wg. standardów „LCOI- Oferta/ Kategoryzacja”.

5. Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z opracowywaniem ofert partnera.

6. Bieżące przekazywanie ewidencji Partnerów, aktualizacji danych, archiwizacji Specjaliście ds. Marketingu i Rozwoju „LCOI Region”.

7. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej i rozliczanie się ze wszelkich wydatków związanych z funkcjonowaniem „LCOI Region” oraz terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Operacyjnego LCOI.

8. Przekazywanie dokumentacji księgowo-finansowej i rozliczanie się ze wszelkich wydatków związanych z funkcjonowaniem „LCOI Region”.

9. Rzetelne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji pism przychodzących i wychodzących (zewnętrznych i wewnętrznych) z i do „LCOI Region” (poczta tradycyjna, faks i e-mail).

10. Ścisła współpraca z koordynatorem ds. IT Centrum Operacyjnego LCOI.

11. Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systematyczne samokształcenie.

V. Wymagane dokumenty: 

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Leśny Krąg zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.) 

VI. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

1. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16 ( budynek Domu Nauczyciela wejście od podwórka), 23-300 Janów Lubelski (w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00), w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor LCOI – Region”

2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

PREZES ZARZĄDU

Janina Skubik


Dodano: 11 stycznia 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI