Dodano: 11 stycznia 2010 r.

 

PODPISANIE UMOWY

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg została partnerem projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway na realizację którego w grudniu 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r.

Wartość projektu: 10 302 600,00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu „LCOI - Easten European Gateway” jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej poprzez pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej oraz przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju w ramach stworzenia sieci powiązao i współpracy pomiędzy istniejącymi lokalnymi centrami obsługi inwestorów we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej, a ośrodkami promocji inwestycji, eksportu i turystyki, jednostkami terytorialnymi i in. podmiotami mogącymi mied pływ na promocję gospodarczą Polski Wschodniej. Cele zostaną osiągnięte poprzez rozwijanie sieci współpracy istniejących centrów obsługi inwestorów w formie profesjonalnych usług doradczych, informacyjnych, pośrednictwa dla inwestorów. Zamierzeniem projektu jest objęcie swoim oddziaływaniem, do końca 2014 roku, całego terytorium wszystkich pięciu województw PW i realizacja na rzecz tego obszaru kompleksowej usługi promocyjnej. Projekt rozpocznie się dzięki wykorzystaniu istniejących centrów obsługi inwestora, obecnie działających lokalnie (poszczególni partnerzy na wskazanym terenie, tj. LGD Wokół Łysej Góry – woj. świętokrzyskie, Stowarzyszenie Dream Team – m. Kielce, LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia – woj. Warmińsko-mazurskie, Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” – woj. lubelskie, Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja” – woj. podkarpackie.

Produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji projektu to:

1. Vortal Internetowy InterLCOI - platforma internetowa „Connect /Forum / Business”- profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej

2. Polski Atlas Gospodarczy ( Polish Economic Atlas )- mapa regionalnych terenów i ofert inwestycyjnych- e-kartografii drogowej Polski, na której naniesione zostaną lokalizacje terenów inwestycyjnych oraz oferty inwestycyjne w podziale na branże

3. Auto-Business Nawigator ( GPS system ) - wirtualna logistyka komunikacyjna dla inwestora zewnętrznego- system nawigacji GPS z zawartością kartografii drogowej Polski, zawierający dane z „Polskiego Atlasu Gospodarczego Polski Wschodniej

4. Zintegrowany system zabudowy targowo-konferencyjnej i prezentacji multimedialnej

5. e-B2B & Business Forum- system komunikacji on-line- produkt najnowszej technologii komunikacji IT zainstalowany na vortalu LCOI

6. Massmailing – Jednolity System Informacji LCOI- przekaz branżowych ofert za pośrednictwem Internetu do rynków docelowych ( segmentacja ofert )

Działania w projekcie

W ramach projektu w pięciu województwach Polski Wschodniej funkcjonować będą Lokalne Centra Obsługi Inwestora - działające przy stowarzyszeniach Lokalnych Grupach Działania (LGD). LGD są szczególną instytucją na rzecz rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującą we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w Polsce finansowaną przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV LEADER. LGD posiadają kilkuletnie doświadczenie, potencjał administracyjny, umiejętność zarządzania środkami publicznymi i unijnymi, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój obszarów wiejskich, bezpośrednio współpracują z lokalnymi samorządami, posiadają dużą i wnikliwą wiedzę o regionie, znają zalety i miejscowe problemy - co w przypadku realizacji Projektu „LCOI- Eastern European Gateway” ma duże i zasadnicze znaczenie. W każdym z województw objętych projektem LGD ze sobą ściśle współpracują i wymieniają się doświadczeniami. LGD w prawie 100% pokrywają obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 5 województw Polski Wschodniej. Szóste LCOI dla dużych ośrodków miejskich istnieć będzie przy Stowarzyszeniu Dream Team w Kielcach.

W oparciu o zawartą umowę partnerską istnieć będzie sieć ściśle współpracujących ze sobą podmiotów. Celem porozumienia jest stworzenie optymalnych warunków do uzyskania wzrostu konkurencyjności, dążenie do wyrównania szans rozwojowych oraz przyspieszenia tempa rozwoju i podniesienie poziomu gospodarczego w tych regionach - poprzez standaryzację działań, spójną politykę marketingową, czytelny i rzetelny dostęp do informacji. Swoim zasięgiem (na mocy dotychczasowych i planowanych porozumień np. z innymi LGD i gminami) obejmą cały region Polski Wschodniej. Są wystarczająco mobilne, by dotrzeć do każdej interesującej lokalnej oferty inwestycyjno- produktowej lub ją stworzyć dla zainteresowanych. Powstałe podmioty będą bezpośrednio współpracować z już funkcjonującymi Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Będą uzupełniać i wzbogacać ich zasoby ofertowe, korzystać z dotychczasowych doświadczeń, a także służyć wiedzą zdobytą na rynku lokalnym oraz udostępniać posiadane narzędzia przekazu i promocji.

Stworzona sieć służyć ma sprzedaży potencjalnym inwestorom, handlowcom i turystom pozytywnego i przyjaznego wizerunku obszaru Polski Wschodniej.

Partnerzy projektu:

- Stowarzyszenie Dream Team – woj. Świętokrzyskie 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – woj. Lubelskie

- Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – woj. Podlaskie 

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – woj. warmińsko-mazurskie 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” – woj. Podkarpackie

LGD „Leśny Krąg”


Dodano: 11 stycznia 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI