Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

Dodano: 26 listopada 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

 

1. Wymagania niezbędne:

a) ukończone studia wyższe magisterskie o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;

b) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustaw o: świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, dodatkach mieszkaniowych, zatrudnieniu socjalnym;

b umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej (EFS), w tym znajomość problematyki projektów systemowych, realizowanych przez OPS w ramach PO KL

c) umiejętność biegłej obsługi komputera;

d) komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć m.in. będzie:

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

b) prowadzenie pracy socjalnej;

c) wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej.

4. Wymagane dokumenty:

a) kopia dowodu osobistego,

b) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) życiorys (CV) i list motywacyjny,

d) kopie dokumentów poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów),

e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Boh. Poryt. Wzg. 23, 23-300 Janów Lubelski z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik socjalny”, w terminie do dnia 7.12.2009 roku (liczy się data wpływu do OPS).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych aplikacji, po zakończeniu procesu rekrutacji, Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS, Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Boh. Porytowego Wzg. 23.

Umowa o pracę będzie zawarta na rok czasu tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., a wynagrodzenie będzie finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2009 o pracownikach samorządowych".

 

Red.

 


Dodano: 26 listopada 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI