Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 6 maja 2008 r.

TUTAJ DO POBRANIA TEKST SPRAWOZDANIA W PDF (121 KB)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO
I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH GMINIE JANÓW LUBELSKI
W 2007 ROKU.

 

I. Stan osobowy pracowników Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim:

Kadra kierownicza – najwyższe kierownictwo:

Liczba pracowników pełniących funkcje kierownicze – 4, w tym z wykształceniem wyższym - 4

Kadra kierownicza:
Liczba pracowników pełniących funkcje kierownicze – 7, w tym z wykształceniem wyższym – 6, z wykształceniem średnim – 1.

Pracownicy merytoryczni i pomocniczy UM:

Liczba pracowników – 38, w tym z wykształceniem wyższym – 17, średnim – 19, niżej średniego na stanowiskach pomocniczych - 2

W roku 2005 przyjęto do pracy do Urzędu Miejskiego na staż 11 osób bezrobotnych, na przygotowanie zawodowe 30 osób, na prace interwencyjne 7, a na roboty publiczne 33 osoby bezrobotne.

Przeprowadzono także w roku ubiegłym 3 konkursy na stanowiska pracownicze w Urzędzie.

 

II. Główne przedsięwzięcia i osiągnięcia Urzędu w 2007 roku przedstawiają się następująco:

 

1. W zakresie infrastruktury technicznej:

 • Rozpoczęto budowę krytej pływalni,

 • Zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim,

 • Wykonano I etap rewitalizacji Muzeum Regionalnego,

 • Rozpoczęto rewaloryzację przestrzeni wokół Gimnazjum Publicznego,

 • Zakończono i rozliczono realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja historycznego Centrum Janowa Lubelskiego, 

- Infrastruktura drogowa Osiedla Wschód,

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych,

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Janowie Lubelskim,

- Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno – ściekowej w Janowie Lubelskim, m. Zofianka - II etap.

Realizacja zadań w/w była możliwa również dzięki pracy Architekta Miejskiego

 

Główne działania Architekta Miejskiego podejmowane w 2007 roku to:

- Opracowanie i wdrażanie Programu Rewaloryzacji Zabudowy Historycznego Centrum Miasta „100 Kamienic na 100-lecie Niepodległości”,

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Gimnazjum dla potrzeb inwestycji Remont Gimnazjum,

- Opracowanie programu inwestycji i współpraca przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie dla inwestycji Remont Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim,

- Nadzór architektoniczny nad realizacją budowy krytej pływalni,

- Opiniowanie podziałów terenów inwestycyjnych,

- Prowadzenie uzgodnień i negocjacji z PKS S.A w Stalowej Woli w/s przeniesienia dworca,

- Koordynacja procesu przygotowania inwestycji : Park Rekreacji w Janowie Lubelskim – etap I, Rewitalizacja Historycznego Centrum Janowa Lubelskiego – etap III.

 

Inwestycje drogowe w 2007 roku:

- Wykonanie nawierzchni na drodze Ujście - Bukowa,

- Drogi wykonane w ramach profilowania ulic: Korczaka, Sowy Visa (Sachalin), Ochotników Węgierskich, Partyzantów, Słowackiego,

- Droga Łążek - Nowa Wieś,

- Droga z kruszywa ul. Jaworowa, 

- Droga polna Zofianka Górna,

- Droga Łążek Garncarski, 

- Chodnik ul. Ogrodowa.

 

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska

- Oświetlenie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza,

- Oświetlenie na oś.Wschód,

 

2. W zakresie rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego:

 • Utworzenie (październik) i rozszerzenie (grudzień) Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Janów Lubelski,

 • Prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami, z których dwóch podjęło decyzję o inwestowaniu w Podstrefie Janów Lubelski,

 • Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski, w celu zniesienia barier dla inwestorów w obecnie obowiązującym planie oraz zapewnienia możliwości lokalizacji mieszkań socjalnych, mając na względzie realizację zadań własnych gminy.

 • Skorygowano przebieg granic „Natura 2000”, celem zmniejszenia barier środowiskowych przy inwestowaniu i realizacji inwestycji.

 • Uzgodniono wariantowe propozycje przebiegu drogi krajowej Nr 19 z uwzględnieniem lokalizacji miejsc obsługi podróżnych – MOP i właściwej obsługi komunikacyjnej terenów zabudowanych i przewidzianych pod zabudowę.

 • Przygotowano dodatkowo tereny położone przy ul. Liliowej i Ks. Skorupki pod budownictwo jednorodzinne oraz handlowo-usługowe i przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone sprzedażą 3 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 1 działki pod działalność usługowo-handlową.

 • Przeprowadzono postępowania przetargowe zakończone sprzedażą:

- 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na Przyborowiu w Janowie Lubelskim,

- 1 działkę pod działalność turystyczną (ośrodek po FMJ),

- 3 działek pod tereny przedsiębiorczości,

Łącznie ze sprzedaży ww. działek osiągnięto dochód w wysokości 566 790 zł.

- Wydano decyzję na rewitalizację Rynku Nowego Miasta – IV etap, obejmującą również teren Urzędu Miasta i Starostwa.

- Nabyto ponad 4 ha gruntów przeznaczonych pod przedsiębiorczość.

- Przystąpiono do realizacji uchwały w sprawie scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane w miejscowości Ruda, co pozwoli na utworzenie 71 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

- Dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, co pozwoliło osiągnąć pięciokrotny wzrost dochodów z tego tytułu.

 

3. W zakresie kultury i promocji

Prowadzono promocję miasta i gminy poprzez:

- stałą aktualizację strony internetowej w zakresie informacji gospodarczych i wydarzeń bieżących, w tym serwis fotograficzny (blisko 600 informacji i galerii zdjęciowej w ciągu roku, efektem jest wzrost odwiedzin strony, w 2005- 12 236, w 2006- 64 814, a w roku 2007 już ponad 150 000, rekord oglądalności padł 12 grudnia bieżącego roku - w ciągu doby było 1517 odwiedzin),

- wydanie (przy współpracy ze Starostwem Powiatowym) 9 numerów Gazety Janowskiej, a także współpraca z mediami ponadlokalnymi (przekazano ponad 120 informacji pisemnych do gazet między innymi do Dziennika Wschodniego, Kuriera Lubelskiego i Tygodnika Nadwiślańskiego),

- uczestnictwo w targach, prezentacjach i konferencjach,

- wydawanie materiałów promocyjnych: folder, kalendarz imprez, koszulki, kubki.

- przyznanie wyróżnień Antek Roku.

- realizacja partnerskiego projektu „Wektory Kultury”, z programu INTERREG IIIA, z którego środki w dużej mierze pokryły organizację imprez promocyjnych. Z zaplanowanych na realizację środków 308 052,00 zł wydatkowano 282 794,87 zł.

- współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wydarzenia kulturalne

- organizacja cyklicznych imprez promocyjnych we współpracy z jednostkami gminnymi- JOK i Muzeum Regionalne, w szczególności Leśny Skarbiec-Dni Lasów Janowskich, FART i Festiwal Kaszy „Gryczaki 2007”, 

- współpraca przy realizacji programu „Kawa czy Herbata” dla telewizji ogólnopolskiej (TVP1) oraz współpraca przy realizacji filmów promocyjnych: „Wakacyjne spotkania- Janów Lubelski” oraz „A w Łążku Garncarze Świętują” (emisja w telewizji regionalnej),

- współpraca przy organizacji Dożynek Wojewódzkich (ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie).

 

4. W zakresie bezpośredniej obsługi klienta 

Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim prowadzona jest w zakresie kompetencji poszczególnych referatów.

1. Referat Organizacyjno - Administracyjny

- W celu prawidłowego i terminowego wytwarzania informacji publicznych, które podlegają obowiązkowej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, przypisano komórkom organizacyjnym uprawnienia do zamieszczania i zatwierdzania informacji,

- Świadczona była pomoc mieszkańcom Janowa Lubelskiego w instalacji i konfiguracji zestawów do odbioru miejskiego Internetu,

- pracownicy referatu brali udział w realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie – możesz wszystko”, w zakresie zaopatrzenia szkół w materiały dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem programu była aktywizacja i rozwój uzdolnień dzieci, które pochodzą ze środowisk o niskich możliwościach edukacyjnych. Projekt obejmował 707 uczniów z pięciu szkół.

W ramach prowadzenia spraw z zakresu działalności gospodarczej wystawiono:

1. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 84

2. zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych na zabawach OSP i imprezach gminnych - 12,

3. decyzji o wygaśnięciu ważności na sprzedaż napojów alkoholowych - 82

4. rejestracja podmiotów gospodarczych w zakresie nowego wpisu - 140,

5. decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jak i dokonanych zmianach - 200,

6. udzielono odpowiedzi na wnioski o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w tut. rejestrze – 106, 

7. Wydano umów o pracę i świadectw pracy pracowników sezonowych dla 69 osób,

8. Opracowano programy stażu oraz opinii o odbytym stażu dla 27 osób,

9. Sporządzono sprawozdań z działalności kadr - 12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 25 posiedzeń oraz dokonała 67 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zakupiony samochód dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Zadaniem referatu jest również kompleksowa obsługa Biura Rady Miejskiej

- W roku 2007 odbyło się 12 posiedzeń sesji Rady Miejskiej, na których podjęte zostały 83 uchwały, w tym 13 uchwał z zakresu prawa miejscowego, podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

- Komisje Rady Miejskiej pracowały zgodnie z założonymi planami pracy na 2007 rok.

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 11 posiedzeń.

- Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa obradowała w roku bieżącym 19 razy.

- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 20 posiedzeń.

- Komisja Rewizyjna obradowała 9 razy oraz przeprowadziła kontrolę z realizacji zadań finansowych w 2006 roku w Janowskim Ośrodku Kultury.

- W roku bieżącym Biuro Rady Miejskiej prowadziło również nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim i Sądu Okręgowego w Zamościu.

 

2. Urząd Stanu Cywilnego

1. Sporządzono 367 aktów urodzenia, w tym dokonano 23 transkrypcji aktów zagranicznych.

2. Sporządzono 146 aktów małżeństw, w tym:

- 26 ślubów cywilnych,

- 12 transkrypcji aktów zagranicznych,

- 108 ślubów konkordatowych.

3. Sporządzono 375 aktów zgonu, w tym 2 transkrypcje aktu zagranicznego.

4. Sporządzono 10 protokołów urodzenia dziecka i przesłano do właściwych miejscowo USC w celu sporządzenia aktu urodzenia.

5. Wydano 105 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej i 6 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

6. Wydano 105 decyzji administracyjnych w sprawach USC.

7. Wydano 37 decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów zagranicznych.

8. Wydano 5 decyzji o zmianie imion i 5 decyzji o zmianie nazwiska.

9. Wydano z aktów stanu cywilnego 12 550 odpisów skróconych i 300 zupełnych. Łączna kwota z opłaty skarbowej za wydane odpisy skrócone i zupełne i inne czynności USC 49 980pln.

10. Sprawdzano i potwierdzano dane na wnioskach o wydanie dowodu osobistego mieszkańcom naszej gminy ok. 3 800 wniosków.

11. Zorganizowano uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla 39 par.

 

3. Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Stan ludności:

- miasto - 12 355 osób / tj. 6073 mężczyzn i 6282 kobiety/

- gmina - 4300 osób / tj. 2153 mężczyzn i 2147 kobiet/

Razem: 16 655 osób / tj.8228 mężczyzn i 8429 kobiet/

 

Urodzenia: /stan na 31.12..2007/

- miasto - 117

- gmina - 35

Razem: 152

Zgony:

Miasto - 99 osób

Gmina - 40 osób

Razem: 139 osób

Migracja ludności:

Zameldowania na pobyt stały: - 180 osób

Wymeldowania z pobytu stałego - 202 osób

Przemeldowania w granicach miasta i gminy – 366 osób

Pobyt czasowy /stan na 31.12.2007/

Ilość osób mieszkających czasowo - 278

Ilość osób nieobecnych czasowo w związku z nauką lub pracą na innym terenie w Polsce - 285

Ilość osób wymeldowanych czasowo za granicę - 26

Wydanych decyzji administracyjnych: 

w sprawach meldunkowych - 9

w sprawach organizacji imprez masowych - 9

Wydanych zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - 584

 

Działalność w zakresie wydawania dowodów osobistych i ochrony przeciwpożarowej w 2007 r.

Dowody osobiste:

- wydano dowodów osobistych – 3 594 szt. (ok. 25 % ogólnej liczby dowodów przewidzianych do wydania – 13 670 szt.).

Ochrona przeciwpożarowa:

- poniesione nakłady na ochronę przeciwpożarową w 2007 r. – 259 774,00 zł.

- dodatkowo uzyskano dofinansowanie z ZOW ZOSP RP do zakupów – 60 710,00 zł.

- kontynuowano rozbudowę remizy OSP Momoty Górne i Momoty Dolne,

- zakupiono lekki samochód pożarniczy FORD-Transit dla OSP Biała,

- uzupełniono wyposażenie w sprzęt: prądownice, radiotelefony samochodowe i nasobne, pilarkę spalinową, hełmy, linki strażackie, buty, klucze do hydrantów, węże ssawne i tłoczne, mundury wyjściowe, czapki, stoły do tenisa, grzejniki,

- wykonano remont kapitalny 2 motopomp z OSP Janów Lubelski i OSP Zofianka Górna

- przeprowadzono turniej wiedzy pożarniczej dla szkół,

- przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze,

- 2 OSP wzięły udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych,

- przeprowadzono turniej tenisa stołowego dla OSP,

- drużyna OSP Ujście wzięła udział w strefowych zawodach drwali,

- udział strażaków w zabezpieczeniu imprez masowych i świąt narodowych,

 

4. Straż Miejska

W minionym roku wykonując czynności służbowe:

- Udzielono 520 pisemnych pouczeń,

- Nałożono 84 mandaty karne,

- Skierowano 1 wniosek do Sądu Grodzkiego,

- Przeprowadzono 45 kontroli targowiska miejskiego pod kątem przestrzegania regulaminu,

- Przeprowadzono 1820 kontroli posesji pod kątem przestrzegania uchwały o utrzymaniu czystości i porządku,

- Podjęto 17 interwencji pod kątem przestrzegania zasad ostrożności podczas trzymania psów, 3 osoby ukarano mandatami,

- Podjęto 4 interwencje w stosunku do osób pijących alkohol w parku miejskim oraz na meczu piłki nożnej, osoby zostały ukarane mandatami,

- Zabezpieczano przez 20 godzin miejsce znalezienia niewypału,

- Udzielono pomocy 7 osobom do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

 

5. Referat Finansowo – Budżetowy

W 2007 roku wystawiono:

- 428 tytuły wykonawcze /osoby fizyczne, prawne/,

- 3570 upomnień / osoby fizyczne, prawne/.

Wprowadzono deklaracji:

- od środków transportowych- 183 szt.

- od osób prawnych- 170 szt.

- od osób fizycznych- 408 szt. /informacje/.

Wydano decyzji w/s określenia wysokości zobowiązania:

- od środków transportowych- 141 szt.

- od osób prawnych- 12 szt.

Wydano decyzji podatkowych – 7 946.

 

6. Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

W 2007 roku wydano:

- 55 postanowień i decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń,

- 36 decyzji o warunkach zabudowy oraz 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które umożliwiły realizację inwestycji na terenie miasta,

- 6 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zawarto 5 aktów na sprzedaż użytkowania wieczystego na własność,

- 48 kompletów wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski na realizację zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy,

- 121 różnych opinii i zaświadczeń oraz przeanalizowano 190 aktów notarialnych otrzymanych od notariuszy pod kątem opłat planistycznych, 

- 180 potwierdzeń o nadaniu nr porządkowego na terenie miasta i gminy Janów Lubelski,

- 100 wypowiedzeń dotychczasowych opłat i ustalono nowe opłaty za użytkowanie wieczyste,

Udzielano średnio 15-20 informacji dziennie.

 

5. W zakresie infrastruktury społecznej i działań o charakterze społecznym:

1. Założono monitoring w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim,

2. Wykonano modernizację boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej i w Momotach Górnych,

3. Realizowano Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w ramach, którego na zadania publiczne przeznaczono kwotę 370 500,00 zł, z czego 11 programów było realizowanych przez organizacje pozarządowe, 5 przez kościelne osoby prawne oraz 15 programów przez jednostki organizacyjne Urzędu. 

 

6. Dokumenty planistyczne

- opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy na lata 2007 – 2014,

- opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2007 – 2014, której przyjęcie nastąpiło już w roku bieżącym.

 

7. Nagrody i wyróżnienia

1. Dyplom Rzeczpospolitej dla Gminy Janów Lubelski za skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych w 2006r.

 

8. Działalność jednostek organizacyjnych.

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2007 roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 643 rodzin. Formy udzielonej pomocy były różne, w zależności od potrzeb, m. in. wypłacono:

- 367 zasiłków okresowych,

- 285 zasiłków celowych,

- 2106 dodatków mieszkaniowych.

Wydawano również posiłki z kuchni społecznej dla 38 rodzin, a także posiłki w szkole, z których korzystało 319 dzieci.

Ponadto OPS podejmował działania niekonwencjonalne, z których najważniejsze, to:

- Nawiązanie partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu i wspólna realizacja projektu „Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych Lubelszczyzny”,

- Zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla 26 osób z terenu gminy,

- Utworzenie Centrum Wolontariatu, w którym aktywnie działa obecnie 13 wolontariuszy,

- Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, który skupił 64 członków,

- Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”, gdzie 15 dzieci objętych było dożywianiem oraz systematyczną pomocą w odrabianiu lekcji, 

- Realizacja projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Prace Społecznie Użyteczne na rzecz Budownictwa Socjalnego”, na który otrzymano środki w wysokości 145 000,00 zł,

- Utworzenie Klubu Seniora „Wrzos”, którego członkowie spotykają się w każdy wtorek,

- Utworzenie Klubu Młodzieżowego i wyposażenie w zestawy komputerowe,

- Udział w programie telewizyjnym „Kobieta zaradna”,

- Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla członków Klubu Integracji, Klubu Seniora oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej.

 

2.  Janowski Ośrodek Kultury

Działalność Janowskiego Ośrodka Kultury, to przede wszystkim organizacja imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz organizacja imprez w zakładach pracy, jak też prowadzenie zespołów i kół zainteresowań oraz kina „Jutrzenka”. Janowski Ośrodek Kultury reprezentuje również nasz region w imprezach odbywających się na terenie województwa i kraju.

W 2007 roku JOK przeprowadził lub uczestniczył w organizacji:

- 5 imprez o zasięgu ogólnopolskim,

- 8 imprez wojewódzkich,

- 13 imprez powiatowych,

- 5 imprez o charakterze gminnym,

- 9 imprez środowiskowych.

Ośrodek Kultury zatrudnia 11 osób i jednego pracownika sezonowego (palacz).

 

3.  Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne w 2007 roku prowadziło:

 • Prace kwerendalne w muzeach, archiwach i u osób prywatnych pod kątem gromadzenia materiału dotyczącego historii i kultury materialnej, duchowej i społecznej mieszkańców Ziemi Janowskiej,

 • Opracowania naukowe pozyskanych zbiorów archeologicznych, historycznych i etnograficznych,

 • Obóz etnograficzny dla studentów Wydziału Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie,

 • Inwentaryzację zabytkowej części cmentarza parafialnego w Janowie Lubelskim (opis, dokumentacja fotograficzna zabytkowych mogił, pomników),

 • Działalność oświatową i edukacyjną, poprzez: 

 • zorganizowanie 7 wystaw tematycznych, własnych i wypożyczonych, o tematyce historycznej i etnograficznej, 

 • realizację programu Ginące Zawody w ramach którego Muzeum Regionalne zorganizowało Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie,

 • przeprowadzenie 34 lekcji muzealnych w oparciu o tematykę wystaw,

 • współorganizację obchodów jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego,

 • realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, dotyczącego historii i kultury Ziemi Janowskiej,

 • spotkania edukacyjne z twórcami ludowymi z terenu Powiatu Janowskiego.

Poza tym Muzeum Regionalne czynnie uczestniczyło w organizacji imprez promocyjnych Janowa Lubelskiego oraz reprezentowało Ziemię Janowską w różnych imprezach na terenie województwa i kraju.

Muzeum Regionalne w 2007 roku odwiedziły 2663 osoby, w tym w lekcjach muzealnych uczestniczyło 913 osób.

W Muzeum zatrudnione są 3 osoby na cały etat, 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu.

 

4.  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli jest jednostką budżetową, organizacyjnie powołaną do obsługi administracyjno – finansowej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Janów Lubelski oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Zakład zatrudnia ogółem 20 osób w tym:

· 6 pracowników administracyjnych,

· 11 pracowników obsługowych (centralnej kotłowni),

· 2 kierowców autobusów szkolnych,

· 1 sprzątaczka ( 0,5 etatu).

Przez Zakład obsługiwane są następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Białej,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych,

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim,

- Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim,

- Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim,

- Przedszkole Publiczne Samorządowe Nr 3 w Janowie Lubelskim,

- Przedszkole Niepubliczne w Janowie Lubelskim,

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim.

Ogółem zatrudnienie w w/w jednostkach wynosi 307 osób w tym 232 nauczycieli. 

Do szkół i przedszkoli uczęszcza ogółem 2290 uczniów.

W ramach rządowych programów i dotacji w 2007 roku dofinansowano zakup podręczników dla 188 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I –III szkół podstawowych, dofinansowano również zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla 419 uczniów.

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) skorzystało 528 osób zamieszkałych na terenie Gminy Janów Lubelski, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Miesięczna pomoc na jednego ucznia wyniosła średnio 66 zł.

 

5.  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

W styczniu 2007 r. odeszła na emeryturę Pani Dyrektor Danuta Lach.

Obowiązki Dyrektora przejęła Pani Jadwiga Olech. W lutym przyjęto jedną osobę na stanowisko pracownika Wypożyczalni. W sumie zatrudnionych jest 5 osób.

Stan księgozbioru na koniec 2007 r. wyniósł 33034 woluminów. Ogółem od początku roku przybyło1729 woluminów na kwotę 38840,36 zł w tym z zakupu 1604 woluminów na kwotę 35901, 38 zł, w ramach dotacji ministerialnych 594 woluminy na kwotę 11668 zł. Zakupione książki to głównie nowości z literatury pięknej i popularno-naukowej. Biblioteka otrzymała 54 dary na kwotę 1613, 79 zł.

W 2007 roku Biblioteka zarejestrowała 3212 czytelników ( w Oddziale dla Dorosłych – 2061, a w Oddziale dla Dzieci -1151 czytelników). Największą grupę czytelniczą stanowiły dzieci i młodzież do 19 lat - 1851 czytelników, 427 studentów, 453 pracowników umysłowych, 368 osób bezrobotnych i emerytów oraz 113 pracowników fizycznych, rolników i innych. Porównując do roku 2006 dało to wzrost o 11 czytelników.

- Biblioteka udostępniła w 2007 r. 64009 woluminów. W stosunku do roku 2006 r. daje to wzrost o 7895 wypożyczonych woluminów.

- Biblioteka prowadziła również wypożyczanie czasopism na miejscu (1782 egzemplarzy) i na zewnątrz (1246 egzemplarzy).

- We wrześniu Biblioteka założyła 2 punkty biblioteczne w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3. Książki w punktach wymieniane są systematycznie raz w tygodniu.

- Systematycznie prowadzone były selekcje księgozbioru zniszczonego, zaczytanego i zdezaktualizowanego.

Biblioteka prowadziła działalność informacyjno-bibliograficzną. Posiada niewielką czytelnię z księgozbiorem podręcznym liczącym 2296 woluminów oraz 20 tytułów czasopism. Biblioteka udzieliła 76 kwerend i wypożyczyła w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych 18 książek

Nowe książki wpisywane były do bazy elektronicznej MAK. Ogółem wpisano na koniec 2007 r. - 13822 rekordów.

Biblioteka prowadziła działalność upowszechnieniową. W 2007 r. zorganizowała 32 konkursy i warsztaty manualne dla dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 681 uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

Cyklicznie organizowała lekcje biblioteczne dla dzieci Szkoły Podstawowej przysposabiające młodych czytelników do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Formą promocji książki było zorganizowanie 2 wystaw: „Urok wiejskiej chaty”, którą zwiedziło 346 osób i „100-lecie urodzin Astrid Lindgren”, którą obejrzało 332 osób.

Oddział dla Dzieci przeprowadził akcję „Głośne Czytanie Dzieciom”. Bajki czytali Pan Burmistrz K. Kołtyś, Pan Burmistrz Cz. Krzysztoń, Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego B. Nazarewicz. W akcji uczestniczyło 143 uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkoli.

W 2007 r. Biblioteka przeprowadziła konkurs „Najaktywniejszy czytelnik Oddziału dla Dzieci”, w którym wzięło udział 59 uczniów. Najlepszym wręczono nagrody książkowe na apelu w Szkole Podstawowej.

W czerwcu 2007 r. odbył się konkurs wiedzy o Janowie Lubelskim - „Społeczeństwo janowskie w latach wojny i okupacji” zorganizowanego dla uczniów janowskiego Gimnazjum. Uczestniczyło w nim 15 osób, 4 osoby nagrodzono książkami, a pozostałym wręczono dyplomy.

W listopadzie 2007 r. Biblioteka nawiązała współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy. W ramach współpracy przeprowadziliśmy dwa spotkania.

Biblioteka w 2007 r. współpracowała również z Muzeum Regionalnym, Janowskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Pedagogiczną i szkołami znajdującymi się na terenie miasta.

 

6.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim od dnia 1 lutego 1997 roku jest jednoosobową Spółką Gminy Janów Lubelski ze 100% udziałem samorządu gminnego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 500 000,00 złotych.

Spółka aktualnie zatrudnia 66 pracowników.

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – mgr inż. Cezary Jasiński

Członek Zarządu – mgr inż. Henryk Podpora

Burmistrz Janowa Lubelskiego jako Zgromadzenie Wspólników spełnia swoje funkcje corocznie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oceniającym badanie bilansu za rok ubiegły do 30 czerwca roku kalendarzowego.

Bieżący nadzór właścicielski realizowany jest przez 5-osobową Radę Nadzorczą, w której 3 osoby są przedstawicielami Burmistrza Janowa Lubelskiego a 2 osoby pracownikami Spółki.

W Spółce funkcjonują następujące zakłady:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – realizuje dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (ok. 3.500 umów), zarządza siecią wodociągową o długości 135,5 km oraz siecią kanalizacyjną o długości 56,8 km, zakład posiada 2 ujęcia wody z 6 studniami głębinowymi. W 2007 r. dostarczono 470 000 m3 wody i odebrano 410 000m3 ścieków.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – administruje zasobami mieszkaniowymi wspólnot mieszkaniowych (22 wspólnoty, ok. 560 mieszkań) oraz innymi instytucjami (banki, PZU, Starostwo Powiatowe). Produkuje i dostarcza ciepło do lokali o ogólnej powierzchni 28 066 m2. W 2007 roku wyprodukowano i dostarczono 13 141 GJ.

3. Zakład Usług Komunalnych – zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy Janów Lubelski (1244 umowy). W roku ubiegłym zawarto 286 nowych umów, wywieziono 2161 ton odpadów stałych na składowisko odpadów w Borownicy, wywieziono 3290 m3 nieczystości płynnych do punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów w roku 2007 zebrano:

- 24 200 kg makulatury,

- 7 200 kg tworzyw sztucznych,

- 50 800 kg szkła.

Zakład Usług Komunalnych ponadto realizuje zamiatanie ulic Janowa Lubelskiego oraz świadczy usługi wynajmu sprzętu budowlanego typu koparko-ładowarka.

4. Zakład Dróg i Prefabrykatów – zajmuje się budową dróg i ulic oraz chodników, remontem nawierzchni, wykonuje wyroby betonowe, takie jak: kręgi, krawężniki, korytka ściekowe.

 

7.  Ośrodek Sportu Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w wymienionym okresie osiągnął przychód w wysokości 913.911,13 zł, ponosząc jednocześnie koszt w wysokości 910.498,43 zł.

Wynik finansowy zakładu jest dodatni i wynosi 3.412,70 zł.

Działalność zakładu ukierunkowana jest głównie na:

1. pozyskiwanie kontrahentów na sezon turystyczny,

2. dbałość o porządek i czystość terenów rekreacyjnych,

3. organizację lub współorganizację imprez edukacyjno – rekreacyjno - towarzyskich, samodzielnie lub w ramach LGD (OSiR zorganizował 17 takich imprez),

4. wykonywaniu prac związanych z remontem i przygotowaniem obiektów zakładu do sezonu turystycznego,

5. obsługa ruch turystycznego (sezonie turystycznym 2007 zakład przyjął i obsłużył 22 grupy zorganizowane, (z noclegów i wyżywienia skorzystało 2525 osób, co w przeliczeniu na tzw. osobodni daje wielkość 14.265 dni pobytowych),

6. organizację i zabezpieczenie ratownikami WOPR kąpielisk publicznych,

7. prace remontowo naprawcze obiektów stadionu miejskiego (koszt prac przeprowadzonych w 2007 roku wyniósł 56.050,46 złotych),

8. przygotowanie do obsługi i eksploatacji obiektu Krytej pływalni.

Na dzień 31.12.2007 roku zatrudnienie w zakładzie wynosiło 13 osób.

 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej

ZGK zajmuje się eksploatacją oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia obecnie pracuje na jednym z dwóch ciągów technologicznych. Była zaprojektowana na 8000m³/dobę oczyszczania ścieków, obecnie oczyszcza się około 2800m³/dobę. W roku 2007 ZGK przyjął do oczyszczenia 841349m³ ścieków w tym około 16 068m³ tj. 1,9% ścieków przemysłowych. Uzyskano wpływ w wysokości 937 089 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów działalności, a pozostałą część przekazano do Urzędu Miejskiego jako przyszłą zaliczkę na modernizację. W roku 2008 ZGK przewiduje przyjęcie ścieków na podobnym poziomie.

Oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w roku 1996 na dzień dzisiejszy nie spełnia wymaganych przepisów ochrony środowiska. Niektóre urządzenia są już przestarzałe (mieszadła, dmuchawy, prasa Huber - do prasowania osadu). Na początku roku 2008 prasa Huber została poddana remontowi na łączną kwotę 121500zł gdzie już zakończono produkcję i brak jest na rynku części zamiennych.

Zakład uzyskał nowe pozwolenie wodno-prawne od Starostwa Powiatowego. Pracując na jednym ciągu technologicznym końcem 2007 roku wyremontowano reaktor wielofunkcyjny na kwotę ponad 70 tys. zł. Remont polegał na wymianie dyfuzorów i naprawie mieszadła. Wyremontowano również osadnik wtórny ( przekładnia, koło podtrzymujące, zgarniacz). Remont reaktora biologicznego i osadnika wtórnego pozwoli na bezzakłóceniową pracę oczyszczalni w przypadku jej modernizacji lub przerzucenia ścieków na drugi ciąg technologiczny, w czasie zakłócenia w procesie oczyszczania na obecnie pracującym.

Przewidziano modernizację oczyszczalni w latach 2008-2010. Na obecną chwilę zakład opracował 2 niezależne koncepcje, z których zostały wybrane konkretne rozwiązania modernizacji urządzeń do opracowania dokumentacji technicznej.

W całym zakładzie pracuję łącznie 24 osoby przy czy jedna osoba jest od czerwca 2007 roku na urlopie bezpłatnym, jedna osoba jest na zwolnieniu lekarskim od października 2007 roku. Jedną osobę zatrudniono na 1/6 etatu, a dwie osoby są finansowane w dużej części przez Powiatowe Urząd Pracy.

Zakład od roku 2006 zajmuje się także eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i przyjął do składowania 3143,19 ton odpadów, a w 2007 roku 3587,68 ton uzyskując wpływy 384350 zł. W 2007 roku dla składowiska odpadów zakupiono używany ciągnik DET do ubijania i zgarniania śmieci na niecce. Spychacz ten został przeinstalowany poprzez wymianę głównego zespołu napędowego. Pozwoliło to uniknąć kosztownego wynajmowania spychacza, a zakład w tym zakresie stał się samodzielny.

Na składowisku odpadów jest zatrudnionych 6 osób i wynika to z konieczności obsady przez cały miesiąc po 24 godziny na dobę.

TUTAJ DO POBRANIA TEKST SPRAWOZDANIA W PDF (121 KB)


Dodano: 6 maja 2008 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI