Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 15 stycznia 2007 r.

 

BUDŻET GMINY NA 2007 ROK ZATWIERDZONY

 

W piątek 12 stycznia odbyła się kolejna, czwarta sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada przyjęła kilka uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej. Na podstawie tej uchwały radni od dnia 1 lutego za swoją pracę będą otrzymywali wynagrodzenie w formie zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych Rady Miejskiej w następującej wysokości: przewodniczący Rady - 1 200 zł, wiceprzewodniczący Rady - 700 zł, przewodniczący komisji stałych Rady - 500 zł, pozostali radni - 400 zł. Radnemu przysługuje dieta tylko z jednego tytułu. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu rady lub komisji, do których został wybrany, potrąca się 20% wysokości diety. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności. Z dniem 31 stycznia traci moc uchwała Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Radni zadbali też o sołtysów ustalając zasady otrzymywania przez nich diet. Ustalono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów w kwocie stanowiącej czterokrotność diety przysługującej pracownikowi za dobę podróży służbowej, określonej w odrębnych przepisach, czyli 92 zł/m-c.

Kolejna uchwała dotyczyła zbycia lokalu mieszkalnego, w budynku wielorodzinnym, znajdującym się w Janowie Lubelskim, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu przy ul. Ogrodowej 10, lokal nr 18, o pow. użytkowej – 62,42 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części działki, na której zlokalizowany jest w/w budynek. Rada ustaliła następujące warunki sprzedaży nieruchomości: wartość lokalu i wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalona będzie na podstawie wyceny biegłego ds. szacowania nieruchomości z tym, że cenę lokalu ustala się na warunkach określonych w uchwale Nr XXXV/247/03 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych. Koszty aktu notarialnego poniesie nabywca.

W kolejnej uchwale Rada Miejska wyraziła zgodę na wygaszenie prawa użytkowania wieczystego i przejęcie do zasobu gminnego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 2345/5, położona w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. IV, której użytkownikiem jest Janowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Następna uchwała upoważnia Burmistrza Janowa Lubelskiego do nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Poduchowna. Chodzi tu o działki położone w obrębie ewidencyjnym Biała Poduchowna, oznaczone numerami 28, 29 i 30, o powierzchni ogólnej 1,04 ha.

Kolejna uchwała, która może mieć w przyszłości pozytywne skutki, wyraża zgodę na dodatkowe włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN gruntu zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski II – przy drodze krajowej Nr 19 o powierzchni 2,84 ha, obejmującego działkę nr 2317/2.

Na koniec obrad radni pozostawili do uchwalenia najważniejszą uchwałę dla całej gminy - uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Rada Miejska ustaliła dochody budżetowe Gminy w kwocie - 36 294 391 zł, w tym:

  • dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie - 4 906 618 zł.

  • dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 874 222 zł.

  • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 250 000 zł.

Ustalono także wydatki budżetowe Gminy w kwocie - 33 823 182 zł, w tym:

  • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami w kwocie - 4 906 618 zł.

  • wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 6 993 779 zł.

  • wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 5 879 846 zł.

  • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie - 250 000 zł.

Na co konkretnie będą wydane nasze pieniądze podamy w najbliższej informacji w „Aktualnościach”.

 

Tekst: BS i MW

Dodano: 15 stycznia 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI