Aktualizacja: 2 maja 2011 r.

 

PROJEKTY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROJEKTY DO REALIZACJI

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH


 

PROJEKTY W REALIZACJI

 

Gmina Janów Lubelski w lutym 2011 r. rozpoczęła realizację projektu

pn. ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4. Schemat B.

 

Całkowita wartość projektu: 1 057 268,78 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 043 900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 887 315,00 PLN (85%)

Wkład własny: 156 585,00 zł (15 %)

Termin realizacji: 1 luty 2011 – 31.08.2011

Opis: Projekt zakłada wykreowanie zintegrowanego produktu markowego gminy skupionego wokół tworzonej infrastruktury Parku Rekreacji ZOOM NATURY, stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych Ziemi Janowskiej w obszarze rozwoju turystyki oraz pobudzenie tożsamości i aktywności gospodarczej mieszkańców w rozwoju usług turystycznych.

do góry


 

W ramach inwestycji pod nazwą: „Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim – etap III” rozpoczęto wykonywanie sieci wodociągowej na Przyborowiu i w ul. Brzozowej.

Prace te wykonywane są w ramach projektu o wartości:27 426 777,02 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR to: 22 522 869,28 zł, co stanowi 82,12 % wartości inwestycji.

 Dodano: 17 września 2009 r.

do góry


Zadanie pod nazwą: „Remont Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim – I etap rewitalizacji Starego Więzienia – modernizacja” współfinansowane w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość całkowita projektu: 533 104,00 PLN

Finansowe środki wnioskodawcy: 183 104,00 PLN

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 350 000,00 PLN

Termin realizacji zadania:

od 15-04-2009

do 30-11-2009

 

Na powyższe zadanie przeprowadzono przetarg nieograniczony, podczas którego wyłoniony został wykonawca:

Zakład Remontowo-Budowlany, Zbigniew Rachwał, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski

Wartość inwestycji po przetargu – 395 175,67 PLN

Opis:

W roku 2009 w ramach kontynuacji I etapu rewitalizacji planowane są do wykonania prace mające na celu modernizację i adaptacje dwóch skrzydeł: parteru i pierwszego piętra zajmowanych przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Remont Muzeum obejmuje wykonanie przyłączy oraz instalacji:

- instalacja wody zimnej i ciepłej

- kanalizacja sanitarna

- instalacja c.o.

- wentylacja

- instalacja elektryczna

- przyłącze wodociągowe

- przyłącze elektroenergetyczne

- przyłącze ciepłownicze

- roboty budowlane – pomieszczenia sanitarne

 

 Dodano: 14 sierpnia 2009 r.

do góry


Gmina Tomaszów Lubelski

w partnerstwie z gminami Janów lubelski i Łuków

rozpoczęła realizację projektu

„Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa II „Infrastruktura ekonomiczna” 

Działanie 2.4 „Marketing gospodarczy, Schemat B

Projekt „Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim” jest realizowany przez Gminy Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski oraz Łuków. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Lubelski.

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Czas realizacji projektu - lata 2009 – 2010.

Projekt ma charakter innowacyjny i jest pierwszym tego typu projektem w województwie lubelskim a nawet w skali kraju.

Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa poprzez rozwój regionalnego systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych.

Celami pośrednimi projektu są:

- Rozwój stref aktywności gospodarczej w województwie lubelskim

- Wzmocnienie potencjału ekonomicznego ośrodków miejskich w województwie

- Rozwój przedsiębiorczości poprzez lepszy dostęp przedsiębiorców do terenów inwestycyjnych i informacji gospodarczej

- Rozwój współpracy ponadlokalnej w województwie w zakresie promocji gospodarczej

- Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zaplanowano realizację następujących działań (elementów) projektu:

1) Opracowanie strategii rozwoju i marketingu dla trzech podstref ekonomicznych gmin Łuków, Tomaszów Lubelski i Janów Lubelski. Na podstawie tego dokumentu zostanie opracowana kompleksowa oferta inwestycyjna każdej z 3 podstref.

2) Stworzenie innowacyjnej wspólnej platformy promocji oraz wymiany informacji i wiedzy w zakresie funkcjonowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim.

3) Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej promującej oferty inwestycyjne trzech podstref ekonomicznych województwa lubelskiego. Działanie to przewiduje realizację kampanii ponadregionalnej oraz międzynarodowej.

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Waldemar Miller

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

ul. 29 Listopada 9

22-600 Tomaszów Lubelski

tel 084 664 30 85

fax. 084 664 38 73

 

Dodano: 26 stycznia 2009 r.

do góry


PROJEKTY ZREALIZOWANE

  

Nazwa: „Rozwój produktu turystycznego gminy Janów Lubelski i powiatu janowskiego poprzez budowę krytej pływalni w Janowie Lubelskim” nr Z/2.06/1/1.4/140/06.

 

 

Wartość całkowita projektu: 14 506 619,87 PLN.

Okres realizacji: 2007-2008

Opis: Budowa krytej pływalni o powierzchni 3.826,8 m2 obejmująca budowę basenów sportowo-rekreacyjnych, zjeżdżalni, urządzeń do masażu, zaplecza sportowego i gastronomicznego oraz kręgielni.

Budowa krytej pływalni zbliża się do końca. Wszystkie prace będą zakończone do 30 sierpnia 2008r. Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe w hali basenowej, kręgielni i w podbaseniu. Trwają prace związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu. Wykonywane są: chodniki, dojazdy, zieleń. Był taki okres, że na budowie jednocześnie pracowało około 100 osób z różnych branż.

Początek roku szkolnego 2008/2009 powinien być rozpoczęty kąpielą w naszym basenie „OTYLIA”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 75%

 


Nazwa: „Rewaloryzacja przestrzeni wokół Gimnazjum przy ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim – etap III rewitalizacji Miasta Janów Lubelski” nr Z/2.06/III/3.3.1/2006/06

Zagospodarowanie otoczenia szkoły coraz bardziej nabiera estetycznego wyglądu. Wykonano remont trzech boisk w tym boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa). Boisko będzie służyć do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i w tenisa ziemnego. Oprócz infrastruktury sportowej wykonano: ogrodzenie systemowe wokół terenu szkoły, odwodnienie terenu, mur oporowy, chodniki, place i parkingi z kostki betonowej. Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 31 lipiec 2007r. Wykonawca poinformował, że wszystkie roboty budowlane będą zakończone w powyższym terminie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 75%


Nazwa: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

Wartość całkowita projektu: 400.000 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Ministerstwo Sportu - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Okres realizacji: 2006

Opis: Budowa boiska sportowego o wymiarach 30m x 50m, posiadającego sztuczną nawierzchnię przystosowaną do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, badmintona oraz piłkę nożną wraz z oświetleniem i ogrodzeniem w Szkole Podstawowej przy ul. ks. Skorupki w Janowie Lubelskim.


Nazwa: Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim. Zofianka Górna – etap II

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 818 246,22 PLN

 

Okres realizacji: 2006

Opis: budowa kanalizacji sanitarnej o długości 3.608 mb i przyłączy kanalizacyjnych o długości 1.310 mb na terenie Zofianki Górnej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Udział środków: Unia Europejska - 75%, budżet państwa - 10%, budżet gminy - 15%


Nazwa: Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim

 

Wartość całkowita projektu: 2 667 884,74 PLN

Okres realizacji: 2006

Opis: budowa 18 ulic na terenie osiedla Wschód w Janowie Lubelskim o łącznej długości 1.921,2 m

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Udział środków: Unia Europejska - 75%, budżet państwa - 10%, budżet gminy - 15%

 

 


Nazwa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych

Wartość całkowita projektu: 411 495,94 PLN

Źródło: Środki własne Gminy Janów Lubelski

Okres realizacji: 2006

Opis: roboty wykończeniowe w dobudowanym skrzydle dydaktycznym oraz łączniku Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych


 

Nazwa: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Janowie Lubelskim

Wartość całkowita projektu: 299 418,76 PLN

Okres realizacji: 2006

Opis: informatyzacja Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz umożliwienie mieszkańcom Janowa Lubelskiego dostępu do Internetu drogą radiową na terenie miasta.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Udział środków: Unia Europejska - 75%, budżet gminy - 25%


Nazwa: Rewitalizacja historycznego Centrum Janowa Lubelskiego – etap II

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 840 621,93 PLN

 

Okres realizacji: 2006

Opis: przebudowa obszaru Rynku Starego Miasta w Janowie Lubelskim (3 skwery) oraz modernizacja ulic do niego przylegających

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Udział środków: Unia Europejska - 75%, budżet państwa - 10%, budżet gminy - 15%

 więcej


 

Nazwa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim

Wartość całkowita projektu: 321 000 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Kontrakt Wojewódzki

Okres realizacji: 2001 r.

Opis: Adaptacja 5 pomieszczeń na sale do nauczania

 


Nazwa: Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ulicy 8 –go Września w Janowie Lubelskim

Wartość całkowita projektu: 1 815 790 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Bank Światowy Grant GEF

Okres realizacji: 2001 r.

Opis: Montaż kotłów gazowo – olejowych o mocy 3,6 MW, budowa sieci ciepłowniczej

 


Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Świerdzowej w Janowie Lubelskim

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 996 000 PLN,

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Bank Światowy PAOW

Okres realizacji: 2001-2002

Opis: budowa kanalizacji deszczowej o długości 1080 mb, separatora, kanalizacji sanitarnej o długości 1100 mb oraz pompowni ścieków

 

 


 

Nazwa: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, ulica Targowa i wieś Ruda

Wartość całkowita projektu: 1 197 274,01 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Kontrakt Wojewódzki, NFOŚ

Okres realizacji: 2001-2002

Opis: budowa rurociągu z rur kanalizacyjnych PCV o łącznej długości 1921 mb, przyłącza kanalizacyjne z PCV o długości 2340 mb, 2 pompowni ścieków

 


Nazwa: Sieć wodociągowa dla wsi śródleśnych

Wartość całkowita projektu: 595 250 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: PHARE – INRED

Okres realizacji: 2002 r.

Opis: Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości: Łążek Ordynacki, Pikule, Momoty Dolne, Momoty Górne, Kiszki, Ujście, Szewce.

 


Nazwa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych - etap I

Wartość całkowita projektu: 360 293,90 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Kontrakt Wojewódzki

Okres realizacji: 2003 r.

Opis: budowa segmentu dydaktycznego z jedną salą lekcyjną, dwoma pracowniami przedmiotowymi, pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, biblioteką sanitariatami oraz szatniami. W 2003 r. zrealizowano stan surowy otwarty.

 


Nazwa: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z organizacją selektywnej ich zbiórki z terenu gmin Janów Lubelski, Modliborzyce w miejscowości Borownica 

Wartość całkowita projektu: 5 165 050,58 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: PHARE 2000

Okres realizacji: 2003-2004

Opis: budowa kwatery składowiskowej o powierzchni 10 000 m2 wraz z montażem drenażu podfoliowego i nadfoliowego, budynku biurowo-socjalnego, 2 garaży na samochody dostawcze i kompaktor, zasieki na surowce wtórne, zakup wagi elektronicznej, kompaktora, śmieciarki, prasy do zgniotu śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodu z dźwigiem HDS

 


Nazwa: Rozwój Przedsiębiorczości w Janowie Lubelskim

 

Wartość całkowita projektu: 10 158 609,64 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: PHARE 2002

Okres realizacji: 2004-2005

Opis: modernizacja zbiornika wodnego o pow. 28,5 ha (Zalew Janowski), modernizacja sieci melioracyjnych o długości 4560 mb, budowa kolektora sanitarnego o długości 1222 mb oraz 2 pompowni, budowa kolektora deszczowego o długości 4156 mb.

 

 

 


 

Nazwa: Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim-os. Przyborowie, etap I

 

 

Wartość całkowita projektu: 2 643 621,87 PLN.

Okres realizacji: 2005

Opis: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na os. mieszkaniowym Przyborowie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Udział środków: Unia Europejska - 75%, budżet państwa - 10%, budżet gminy - 15%


 

Nazwa: Uzupełnienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasę w Lasach Janowskich

 

 

Wartość całkowita projektu: 263 728,08 PLN

Okres realizacji: 2006 r.

Opis: wyznaczenie i przygotowanie 2 tras rowerowych po Lasach Janowskich o łącznej długości 67 km; ustawienie infrastruktury towarzyszącej (wiaty, ściana wspinaczkowa, wieża widokowa), urządzenie miejsc biwakowych i parkingów, wydanie mapy trasy rowerowej

 

 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

Udział środków: Unia Europejska - 75%, Budżet gminy - 25 %


Unia Europejska

Nazwa: Letnie spotkania kulturalne w Janowie Lubelskim – Transgraniczna wymiana doświadczeń

 

Wartość całkowita projektu: 205 024,5 PLN

Źródło dofinansowania zewnętrznego: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

 

Okres realizacji: 2006

Opis: organizacja imprez promocyjnych: Leśny Skarbiec i Festiwal Kaszy przy współudziale partnera ukraińskiego z Beresteczka

 


Łączna wartość projektów zrealizowanych: 25 721 642,58 PLN

 

do góry


 PROJEKTY DO REALIZACJI

 

 


Dodano: 16 września 2006

Aktualizacja: 17 września 2009

 

do góry

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl